Trip Pages

1978-1979- Minneapolios

1985- San Diego

1986- Royal Gorge

1989- Baja Mexico

1990- South Dakota

1991- Las Vegas

1992- Florida

1983- Farm Aid Concert

1995- San Diego

1996- Arizona

1996- Recording the CD

1997- Dallas TX

1998- Knoxville TN

2000- New England

2001- South Carolina